fbpx

REGULAMIN SERWISU

(z dnia 10.03.2020)

dla internetowych kursów języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego

 

czyli odrobina niezbędnych formalności!

Niniejszy regulamin określa:

  • zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (czyli co otrzymujesz korzystając z usług Edoo.pl),
  • wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania usługi (co musisz mieć),
  • warunki korzystania i rezygnacji z usługi (jak wyglądają sprawy organizacyjne oraz jak przerwać lub zawiesić naukę),
  • tryb postępowania reklamacyjnego (co zrobić, jeśli coś według Ciebie nie działa tak jak powinno).

 Postaraliśmy się, by ten regulamin był zrozumiały dla każdego. Jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości po prostu zapytaj o to.

 

Definicje

Organizator - Organizatorem internetowych kursów języków francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego jest EDOO sp. z o.o., NIP: 6762463799, REGON: 122824086, z siedzibą przy ul. Michałowskiego 11/8, 31-126 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 457863.

Uczeń - Osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która opłaciła kurs.

Cennik - Zestawienie cen na stronie http://edoo.pl/ceny w zakładkach "Kursy językowe" oraz "Opcje dodatkowe" określa ceny wybranych pakietów i zawiera opłaty za pojedynczą lekcję o czasie trwania 45 minut. Cennikiem obowiązującym jest cennik szczegółowy, zawierający ceny wszystkich dostępnych pakietów, który przesyłany jest przed podjęciem decyzji o zapisie na kurs.

Plan Optymalny - Tryb nauki, w którym lekcje odbywają się o stałych, z góry wyznaczonych porach. Uczeń ma prawo do jednokrotnego przełożenia terminu zajęć zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Przekładanie zajęć”.

Plan Elastyczny - Tryb nauki, w którym wykupiony pakiet lekcji realizowany jest maksymalnie w ciągu 31 dni, a pory zajęć ustalane są na bieżąco z lektorem. W przypadku niemożności ustalenia z lektorem dogodnej dla ucznia pory, zobowiązany jest on zwrócić się do Biura Obsługi Klienta w celu ustalenia zastępstwa.

Plan Semestralny - Długoterminowy, intensywny tryb nauki, w którym lekcje odbywają się o stałych, z góry wyznaczonych, określonych przed rozpoczęciem planu porach. W pakiecie Semestralnym uczniowi nie przysługuje prawo do odwołania lekcji lub zmiany pory zajęć.

1. Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć

    1.1 Organizator prowadzi kursy językowe odbywające się w formie indywidualnej lub grupowej.
    1.2 Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez lektora, które odbywają się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
    1.4 Zajęcia rozpoczynają się, gdy lektor w umówionym czasie zainicjuje połączenie internetowe lub telefoniczne z uczniem.
    1.5 Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut. Czas ten może być modyfikowany przez Organizatora w zależności od wybranego przez ucznia pakietu zajęć.

2. Opłaty i płatności

    2.1 Płatności dokonuje się przelewem bankowym lub kartą kredytową.
    2.2 Cena jednej godziny lekcyjnej uzależniona jest od wybranego pakietu i określona jest w Cenniku.
    2.3 Minimalna ilość lekcji w ciągu miesiąca wynosi 4.
    2.4 Warunkiem rozpoczęcia kursu jest opłacenie pakietu przed pierwszą lekcją.

3. Wymagania techniczne

3.1 Aby uczestniczyć w kursie, Uczeń zobowiązany jest posiadać:
a.) Komputer (wymagania systemowe dla komputera zgodne z informacjami podanymi na stronie http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-computer/windows/ ).
b.) Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem,
c.) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Edge lub Chrome w aktualnej wersji.
d.) Szerokopasmowe łącze internetowe.

4. Materiały dydaktyczne

4.1 Uczeń na własny koszt dokonuje zakupu wskazanego przez lektora zestawu podręczników.
4.2 Pozostałe materiały dostarczane są przez edoo.pl bezpłatnie.

5. Terminy zajęć

5.1 Terminy zajęć ustalane są z Biurem Obsługi Klienta przed rozpoczęciem kursu. Są one niezmienne z wyjątkami opisanymi w punktach 5.3 i 6
5.2 Spóźnienia
a.) Spóźnienie ucznia – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do ucznia pod podany Skype ID lub numer telefonu nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, lekcje uznaje się za przeprowadzoną.
b.) Spóźnienie lektora – czas ewentualnego spóźnienia jest doliczany do czasu zajęć. Jeżeli lektor nie zadzwoni do piętnastu minut po wyznaczonym terminie klient ma prawo do darmowej lekcji. W tym celu klient zobligowany jest natychmiastowo, telefonicznie powiadomić Biura Obsługi Klienta w celu potwierdzenia nieobecności lektora.
5.3 W trakcie trwania kursu uczeń może poprosić o stałą zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje mu nie częściej niż raz w miesiącu. Uczeń powinien powiadomić o zmianie najpóźniej na 7 dni od dnia poprzedzającego datę zmiany. Zgoda na zmianę czasu zajęć uzależniona jest od dostępności lektora. W pakiecie Semestralnym nie ma możliwości zmiany grafiku zajęć.

6. Przekładanie zajęć

6.1 W pakiecie Optymalnym uczeń ma prawo do przełożenia zajęć bez straty lekcji jeden raz w miesiącu, przy czym o przełożeniu zajęć powinien powiadomić mailowo lub telefonicznie Biuro Obsługi Klienta w dniu poprzedzającym przekładaną lekcję.  Nie dopuszcza się powiadomień o przełożeniu lekcji za pośrednictwem czatu Skype.
6.2 Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o przełożeniu drugiej i kolejnych lekcji w ciągu miesiąca jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako odbyte nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia.
6.3 Przełożona lekcja winna być przeprowadzona w ciągu 7 dni oraz przed datą ostatniej lekcji w pakiecie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przekładane są ostatnie zajęcia w pakiecie. Wówczas przełożona lekcja zostanie przeprowadzona nie później niż ciągu 7 dni od ostatniej lekcji w pakiecie.

7. Rezygnacja z kursu

7.1 Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia po ukończeniu wykupionego pakietu.
7.2 Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania grafika zajęć przez Organizatora, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Organizatora nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając emalia na adres biuro [at] edoo.pl.  Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
7.3 W przypadku skorzystania przez ucznia z Planu Semestralnego, w którym uczeń otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej ilości godzin, obowiązują te same zasady co w pkt. 7.1 i 7.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika Planu Optymalnego.

8. Zawieszenie kursu

8.1 W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, uczeń może zawiesić opłacony kurs po uzgodnieniu tego faktu z Biurem Obsługi Klienta edoo.pl. Maksymalny okres na jaki można zawiesić kurs wynosi 3 miesiące, licząc od momentu ostatniej odbytej lekcji. W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 3 miesięcy Organizator przyjmuje, że uczeń zrezygnował z kursu.
8.2 Jeżeli po okresie zawieszenia kursu uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Organizator ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku przez okres zawieszenia kursu w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas okresu zawieszenia lekcji.

9. Zmiana pakietu

9.1 Uczeń w trakcie trwania kursu ma prawo do zmiany pakietu zajęć.

9.2 Zmiana opłaconego już pakietu na niższy, tj. zawierający mniejszą liczbę lekcji lub minut, wiąże się z przeliczeniem ceny za godzinę lekcyjną, według stawki wyliczonej zgodnie z cennikiem dla pakietu niższego.

10. Zaświadczenia

10.1 Organizator wystawia nieodpłatnie certyfikat o ukończeniu kursu językowego po uprzednim przeprowadzeniu testu i uzyskaniu przez kursanta wyniku pozytywnego.

11. Sytuacje nadzwyczajne

11.1 W wypadku wystąpienia po stronie ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcje uznaje się za odbytą
11.2 W wypadku wystąpienia po stronie organizatora problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnych godzin lekcyjnych, równych ilości nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.

12. Reklamacje

12.1 Reklamacja składana przez ucznia w związku z niesatysfakcjonującym go wykonaniem usługi nauczania powinna zawierać:
       • imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu ucznia
       • określenie reklamowanej usługi
       • uzasadnienie
12.2 Reklamację należy przesłać na adres Biura Obsługi Klienta (biuro [at] edoo.pl)

13. Postanowienia dodatkowe

13.1 Klientowi przysługuje prawo do zmiany lektora na żądanie. W tym celu należy telefonicznie poinformować Biuro Obsługi Klienta.
13.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
13.3 Rozpoczynając kurs uczeń wyraża zgodę na nagrywanie niektórych, wybranych lekcji w celu kontroli jakości. Nagrania lekcji mogą być  udostępnione uczniowi na jego prośbę. W każdej chwili uczeń ma prawo wycofać zgodę wysyłając maila na adres biuro [at] edoo.pl zawierającego imię i nazwisko ucznia oraz informacje o wycofaniu zgody na nagrywanie lekcji. 
13.4 Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustaleniami określonymi na stronie www.edoo.pl, w sekcji "Polityka prywatności na stronach edoo.pl"
13.5 Wniesienie opłaty i/lub rozpoczęcie kursu stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin z dnia 10.12.2014 (nieaktualny)

Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl